Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Het ouderpanel

De Satelliet werkt met een ouderpanel.

Wat is een ouderpanel?

Het ouderpanel is een instrument om met ouders op een gestructureerde manier in gesprek te gaan over onderwerpen die spelen op school. 

In het ouderpanel vindt uitwisseling van informatie plaats tussen school en ouders en ouders onderling, waarmee je een zo divers mogelijke afspiegeling krijgt van wat er leeft in en om de school. Met als uiteindelijk doel het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de omgang met de leerlingen. De onderwerpen kunnen heel breed zijn, wat is de gezonde school, welke vorm geven we aan ouderparticipatie, hoe gaan we passend onderwijs vormgeven, waar moeten we rekening mee houden met een nieuwe lesmethode voor schrijfonderwijs et cetera. Per bijeenkomst wordt meestal 1 onderwerp besproken. Per schooljaar worden er minimaal twee bijeenkomsten georganiseerd. Een bijeenkomst duurt circa 1 à 1,5 uur.

Het ouderpanel op de Satelliet

Het panel bestaat uit een, jaarlijks, steeds wisselende groep ouders, die samen met de schooldirecteur en / of het schoolteam van gedachten willen wisselen over uiteenlopende onderwerpen. Per basisgroep wordt één ouder gevraagd die zich voor 1 jaar wil inzetten voor het ouderpanel. Ouders die interesse hebben om deel te nemen aan het ouderpanel kunnen dit bij de MR aangeven. 

Enkele spelregels die De Satelliet toepast:
* Er vindt uitwisseling van informatie plaats over wat leeft in en om de school.
* We gaan met elkaar in gesprek over uiteenlopende onderwerpen
* Een ouderpanel heeft een formele status als klankbordgroep; niets meer en niets minder
* Het is geen klachtenbureau
* Er worden geen kinderen besproken
* Er wordt niet over leerkrachten gesproken
* Er worden geen besluiten genomen
* Er wordt geen beleid gemaakt
* Er wordt wel teruggekoppeld aan de MR
* Er is een afgevaardigde van de MR aanwezig bij de bijeenkomst van het ouderpanel.