Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

MR

Aan iedere school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR is een overlegorgaan waarvan de leden zich o.a. bezighouden met het nauwgezet volgen van het beleid van het schoolbestuur.

De MR kan spreken over alle zaken die te maken hebben met de school. Zij kan ook voorstellen doen aan het schoolbestuur. Dit schoolbestuur moet volgens de in het reglement bepaalde gevallen het advies van de MR vragen, terwijl zij voor andere besluiten de instemming van de MR nodig heeft. De MR vergadert ongeveer 6 maal per schooljaar. De vergaderingen zijn steeds openbaar. 

Het vergaderschema voor 2018-2019 is als volgt:
donderdag 21 februari om 20.00u
maandag 15 april om 19.30u
donderdag 20 juni om 20.00u
reserve maandag 8 juli om 19.30u

GMR SKOBA

De GMR beslist vooral over schooloverstijgende zaken. In de GMR zitten afgevaardigden van alle Medezeggenschapsraden van bij ons schoolbestuur behorende scholen. Alle Medezeggenschapsraden hebben bepaalde taken overgedragen aan de GMR. et het schoolbestuur is een reglement opgesteld, aan de hand waarvan zowel de GMR als de MR moet werken. Het is opgebouwd uit artikelen waarin bijvoorbeeld de bevoegdheden, taken, verkiezingen, geschillen, werkwijze, zittingsduur e.a. omschreven zijn.

De MR-leden

Onze MR telt vier leden. Drie leden zijn gekozen vanuit de ouders en drie leden zijn gekozen vanuit het personeel. Als adviseur neemt de directeur deel aan de vergaderingen. De zittingsduur van MR-leden bedraagt 3 jaar. Ouders/verzorgers die meer over de MR willen weten of zich hiervoor op willen geven, kunnen dat altijd doen bij een van de leden van de MR.

De samenstelling van en de taakverdeling binnen de MR is momenteel:
Voorzitter/ penningmeester:       
Cindy Provoost (oudergeleding) (afgevaardigde GMR)
Secretaris:                                   
Juta van Haandel (oudergeleding) 
Leden:                                         
Clayment van Duren (oudergeleding) (ouderpanel)
Renske Schut (schoolteam) (afgevaardigde GMR)
vacature schoolteam

Koen van de Genugten (directeur, adviserend lid)

Contact met de MR

De MR (en ook de GMR) zijn bereikbaar via het postadres en het telefoonnummer van de school. De MR heeft ook een eigen e-mailadres: 
MR.Satelliet@skoba.nl